Založ si blog

Väzba Navaľného vs. väzba na Slovensku…

… komparácia z verejne publikovaných dokumentov.

Je až dojímavé, ako niektorí naši vládni politici či neoliberálni, rozumej, proti sociálno – demokratickí novinári sa obávajú o život a bezpečie ruského protivládneho rebela Navaľného. Mohlo by sa to zdať aj úprimné, keby (väčšinou) nezaujali takmer opačný postoj k nedávnemu úmrtiu, či usmrteniu gen. Lučanského. Kým „prípad“ Lučanského bagatelizovali a parodizovali, aby z neho národ neurobil martýra, v prípade Navaľného z neho martýra robia oni! Len nedávno sme mohli čítať (aspoň tí, s lepším žalúdkom) od jasne proti ruského a proti smeráckeho novinára článok: „O väznici, kde v totálnej izolácii sedí Alexej Navaľnyj“ (Denník N). Skúsme porovnať, a to z medializovaných informácií, väzenské podmienky Navaľného a našich domácich, neodsúdených, len zadržiavaných vyšetrovaných. Teda, ak sa dá o našich hovoriť, ako o „vyšetrovaných“, keď za mesiac s nimi neurobia žiadne vyšetrovacie úkony. Tak napr. niektoré medializované informácie o Navaľného väzbe (sú to úryvky, oddelené „…“):

„Navaľnyj baví Rusko aj z väzenia, jeho video o „paláci pre Putina“ malo už 25 miliónov videní. … Aj z väzenia dokáže Alexej Navaľnyj zaujať milióny ľudí. … Dvojhodinové video sa dá pozrieť na špeciálnej stránke aj na blogu populárneho opozičného lídra, ktorý po svojom zatknutí zvolal na 23. januára demonštráciu. … „Ahojte, všetci, zo slávneho špeciálneho bloku Matrosskaja Tišina – kremeľského strediska,“ pozdravil Navaľnyj svojich followerov na Instagrame v príspevku, ktorý sa tam objavil. (Možno viac neblogoval ani Trump zo svojej oválnej pracovne, ako Navaľnyj z väzenia). …  Ďalej tvrdí, že neľutuje, že sa vrátil do Ruska. „Nie je v tom žiadny pátos, žiadne obete ani fatalizmus. Úplne racionálna voľba. Odmietam sa zmieriť s nezákonnosťou, ktorej sa dopúšťajú orgány našej krajiny. Odmietam mlčať, keď počujem nehanebné klamstvá Putina a jeho priateľov topiacich sa v korupcii.“

Samozrejme, že sa vrátil do Ruska, lebo keby zostal na západe, tak by pre nich bol úplne bezcenný. Musí byť doma, urobiť zo seba martýra a štvať proti populárnemu Putinovi. S takýmito rebelmi máme aj vlastné skúsenosti. Aj našich, keď ich v minulom režime vykázali k tým, ktorých z domu velebili, zostali pre nich „bezcenní“, teda až na angažovanie sa niektorých v rôznych „slobodných“ vysielačoch – teda aj odtiaľ, aby len štvali.

Prečítajme si ešte, čo o Navaľného väzbe píše známy novinár (Denník N): „… Ani samotné cely nie sú zle vybavené, Navaľnyj má celých 12 štvorcových metrov pre seba (obvykle sú v cele traja väzni), v cele s oknom je železná posteľ, toaleta, ale aj chladnička, televízia a kanvica na varenie čaju, …

… Problém teda nie je vo fyzickom utrpení, ale v izolácii a absolútnej nemožnosti sa brániť, ak sa ruský prezident Vladimir Putin rozhodne dať Navaľného zabiť. … A, samozrejme, hrozí mu, že sa Putin rozhodne ho dať zabiť. V takom prípade nebude mať Navaľnyj žiadnu šancu sa brániť .– toto chcem zvýrazniť, lebo doteraz všetky „údajné“ pokusy zavraždiť hocikoho, vrátane Navaľného, podľa nich, sa vždy konali na priamy príkaz Putina. Teda „keď sa rozhodne“, alebo doteraz čo robil, ak ho obviňujete a Navaľnyj (našťastie) stále žije?

… Nedostáva listy od svojej manželky Julije, raz ho bol navštíviť advokát. (v čase zverejnenia článku bol vo väzbe dva dni) …

O údajnej „úplnej izolácii“ stíhaného sa dá pochybovať aj zo záverečnej vety novinára: Navaľného odvaha je pre mnohých až nepochopiteľná; v čase svojho návratu do Ruska z Nemecka uverejnil takmer dvojhodinové video o Putinovom paláci pri Čiernom mori, … – no, to nie som schopný ani ja zo slobody môjho domova z demokratického Slovenska, čo Navaľnyj z spoza ponurých múrov „tyranskej“ väznice v centre Moskvy z Putinom „utláčaného“ Ruska, zverejniť dvojhodinové video o čomkoľvek, nieto o údajnom Putinovom paláci, kde (podľa neho) nemá prístup nikto, tobôž nie on, Navaľnyj.

Po tomto „utláčanom a neslobodnom“ Navaľnom, pozrime sa, opäť z publikovaných stanovísk, čo prežívajú, vlastne v akom „raji“ žijú „spravodlivo“ stíhaný na demokratickom a slobodnom Slovensku, v srdci Európy:

Píše väzobne stíhaný JUDr. Ribár: „Pod­mien­ky ko­lúz­nej väz­by na Slo­ven­sku v sú­čas­nos­ti.

Pät­nás­ty me­siac som za­tvo­re­ný na ce­le s roz­lo­hou cca 8 m2 – vrá­ta­ne so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, v kto­rom je WC, umý­vad­lo, na kto­rom je ha­di­ca so spr­chou. Po od­rá­ta­ní plo­chy so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, a za­ria­de­nia ce­ly (pos­cho­do­vá pos­teľ, 2 skrin­ky, stôl, 2 sto­lič­ky, po­lič­ka) zos­tá­va­jú cca 3 m2 na  „po­hyb“. … Na ce­le som za­tvo­re­ný 23 ho­dín den­ne. Na 1 ho­di­nu den­ne mô­žem ísť na vy­chádz­ku do ko­ri­do­ru na stre­che väz­ni­ce. Sú to 4 ste­ny a ho­re mre­žo­va­ná sieť. … Väč­ši­nou mám mož­nosť byť v ko­ri­do­re s veľkos­ťou cca 6 m x 4m – v kto­rom je hraz­da a brad­lá. V prí­pa­de zlé­ho po­ča­sia mô­žem byť pod malou strieš­kou. … V ce­le je ne­dos­ta­tok den­né­ho  „pri­ro­dze­né­ho“  svet­la. Ak nie je za­pá­le­né ume­lé svet­lo je v ce­le prít­mie. … Vy­chádz­ky sú v rôz­nych ča­soch. S oh­ľa­dom na ča­sy vy­chá­dzok a dispozičné rie­še­nie ko­ri­do­rov nie­ke­dy ce­lé dni (aj týž­dne) ne­vi­dím sl­nko. … Byť za­tvo­re­ný 23 ho­dín den­ne na ce­le bez mož­nos­ti akých­koľ­vek po­hy­bo­vých ak­ti­vít, bez mož­nos­ti akých­koľ­vek ak­ti­vít mi­mo ce­lu je nes­ku­toč­nou psy­chic­kou, ale aj fy­zic­kou zá­ťa­žou. Je­di­nou mož­nou ak­ti­vi­tou mi­mo ce­ly je občas­ná náv­šte­va vo vä­zen­skej kapl­nke. Z dô­vo­du ko­lúz­nej väz­by som tam s kňa­zom sám. … Väzenská stra­va je nek­va­lit­ná a ne­dos­ta­toč­ná. … Vä­zen­ská stra­va spô­so­bu­je prob­lé­my s trá­via­cim traktom. … Na­priek 15-tim me­sia­com vo väz­be tr­pím ne­dos­tat­kom nep­re­ru­šo­va­né­ho spán­ku – ve­čer ne­mô­žem za­spať, v no­ci sa bu­dím (aj nie­koľ­kok­rát za noc) na noč­né kon­tro­ly. … Mám prís­tup ku knihám z vä­zen­skej kniž­ni­ce. Ob­čas sa však stá­va, že aj nie­koľ­ko dní (týž­dňov) som bez kníh. Celoden­ná ne­čin­nosť je ab­so­lút­ne ubí­ja­jú­ca – naj­mä pre člo­ve­ka, kto­rý pred­tým žil aktív­nym ži­vo­tom, pra­co­val, sta­ral sa o ro­di­nu, špor­to­val, cho­dil do prí­ro­dy. … Prob­le­ma­tic­ká je aj hy­gie­na. Tep­lá vo­da te­čie v ob­me­dze­ných ča­soch, a nie den­ne. Po­čas zim­ných me­sia­cov sa nie­ke­dy sta­ne, že je na ce­le chlad­no. … Ab­so­lút­ne naj­hor­ším a naj­ná­roč­nej­ším je však od­lú­če­nie od ro­di­ny.  Od 29.10.2019 do 13.01.2021 mi ne­bo­lo po­vo­le­né te­le­fo­no­va­nie s man­žel­kou a mo­ji­mi tro­mi ma­lo­le­tý­mi syn­mi  (pr­vý po­vo­le­ný te­le­fo­nát s man­žel­kou a mat­kou som mal 13.01.2021. t.j. po viac ako 15-tich me­sia­coch kolúz­nej väzby). Do­te­raz som mal po­vo­le­né iba 2 náv­šte­vy – na 1 ho­di­nu som vi­del man­žel­ku za skle­ne­nou ste­nou. Pr­výk­rát po tak­mer 11-tich me­sia­coch. Mo­je de­ti som vi­del do­te­raz iba 2x – na 20 mi­nút cez vi­deo náv­šte­vu na ob­ra­zovke tab­le­tu cca 25 cm x 15 cm. Pr­vý krát som tak­to vi­del de­ti po 13-tich mesia­coch …. Väz­ba bo­lí du­šev­ne, po dl­hšej do­be vo väz­be  aj fy­zic­ky.  Uvede­ný opis je opi­som „štan­dar­dnej“ ko­lúz­nej väz­by. Je pa­ra­doxom, že de iure ne­vin­ný člo­vek – ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be má hor­šie pod­mien­ky ako od­sú­de­ný umies­tne­ný v ús­ta­ve na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy s maximálnym stup­ňom strá­že­nia.“

Ja som nadobudol dojem, že v porovnaní s našimi väzobne stíhanými, Navaľnyj v Rusku, ako keby bol zadržiavaný v tom údajnom Putinovom miliardovom paláci pri Čiernom mori.

V blogu sú použité citácie zo zdrojov. Zdroj: Denník N; Článok: JUDr. Mar­tin Ri­bár – ad­vo­kát, „Poh­ľad z oboch strán mre­ží na na­du­ží­va­nie ko­lúz­nej väz­by a in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka v tres­tných ko­na­niach“

Kladné body pre I. Matoviča.

15.04.2021

Ak si osobujeme právo niekoho za zlé veci kritizovať, slušnosť káže, aby za dobré veci sme ho chválili. Platí to aj v prípade I. Matoviča, samozrejme. Niet veľa vecí za ktoré by sme ho mali chváliť, ak vôbec, ale za úmysel zlepšiť pandemickú situáciu na Slovensku nákupom ďalšej vakcíny si pochvalu určite zaslúži. Kritizovali sme, najmä jeho a jemu [...]

Ešte stále študent Mgr. J. Šeliga?

08.04.2021

Moju pozornosť upútal podnetný blog „Pán Mgr. Juraj Šeliga, aké právo Ste vlastne študovali?“ Keďže tento náš „múdry“ politik už dávnejšie mi je podozrivý, rozhodol som sa touto formou vyjadriť svoj súhlas s uvedeným blogom, ako aj s podstatnou časťou k tomu diskutujúcich. J. Šeliga nielen mňa, ale zrejme aj mnohých iných upútal svojou aktivitou [...]

Rusko ako agresor? Na vlastnom území?

05.04.2021

Tí, čo pozorne sledujete dianie nielen na Slovensku, ale aj vo svete, určite ste zaregistrovali správy tipu: „KYJEV, BRATISLAVA. Kým svet sa sústreďuje na dianie na východe Ukrajiny, Rusko posilňuje prítomnosť v Čiernom mori. Cieľom je napadnutie Ukrajiny z juhu, operácia na spôsob vylodenia spojencov v Normandii počas druhej svetovej vojny.“ – toto je citát [...]

navaľnyj

EÚ vyzvala na okamžité prepustenie Navaľného. USA hrozia následkami, ak zomrie

18.04.2021 22:00

Zdravotný stav Alexeja Navaľného sa rýchlo zhoršuje. Vo väzení v ruskej kolónii už viac ako dva týždne drží protestnú hladovku.

alžbeta kráľovná

Kráľovná po smrti princa Philipa neabdikuje, tvrdia odborníci

18.04.2021 20:28

Britská panovníčka sa už v minulosti vyjadrila, že tak, ako jej predchodcovia, aj ona plánuje zostať na britskom tróne až do svojej smrti.

babiš

Rusko recipročne vyhostí českých diplomatov. Babiš chce odtajniť vyšetrovania výbuchov

18.04.2021 17:46, aktualizované: 21:15

Rusko vracia odvetu za sobotňajšie vypovedanie 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe.

pocasie-19-4-2021

Prichádza týždeň, v ktorom počasie bude opäť pripomínať jar

18.04.2021 17:27

Jar sa začne opatrne vracať, teploty budu postupne stúpať. Nečakejte zásadné skoky, ale je nádej, že na konci týždňa sa nevrátime späť do zimy.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 157551x
Priemerná čítanosť článkov: 5627x

Autor blogu

Kategórie